Inscripció

La inscripció es farà en grups de 4 alumnes, però està permès inscriure’s de forma individual, sempre que hi consti un professor tutor. En aquest cas, l’organització agruparà els participants que s’hagin inscrit sense grup. El grup en el que participaran se’ls comunicarà el mateix dia de la prova. Cada centre pot inscriure un màxim de 3 equips de 4 alumnes i dos equips de reserva, que s’acceptaran o no passat el termini d’inscripció
La inscripció es fa enviant abans del 22 de desembre la butlleta d’inscripció a (descarrega full inscripció):

Barcelona:
geolimpiadesbarcelona@aepect.org

Girona:
geolimpiadesgirona@aepect.org

Lleida:

geolimpiadeslleida@aepect.org

Tarragona:

geolimpiadestarragona@aepect.org

Objectius
Tot i que vivim sobre la Terra, el nostre planetasegueix sent un gran desconegut per a la majoria de la humanitat. La Geologia és la ciència que ens ajuda a conèixer el nostre planeta i com més bél’entenguem, millor el podrem preservar. Amb l’Olimpíada de Geologia pretenem animar i implicar els estudiants de batxillerat en el coneixement d’aquesta ciència, tot remarcant la seva importància en el món actual i promocionant el seu progrés i desenvolupament.

Participants
Les Olimpíades estan obertes als estudiants que hagin cursat assignatures en les quals la Geologia té un protagonisme especial: Ciències Naturals, Ciències de la Terra i del Medi Ambient, Geologia, Ciències del Món Contemporani, etc. Podran participar-hi alumnes de batxillerat* matriculats durant el curs 2017/2018 a qualsevol Centre de Catalunya.

* Amb caràcter excepcional –si són autoritzats per la direcció del seu Centre- hi podran participar alumnes de 2on cicle d’ESO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT: Cada centre pot inscriure un màxim de 3 equips de 4 alumnes, però s’accepten fins a 2 equips més de reserva. Si passat el termini d’inscripció encara hi ha places lliures es permetrà la participació d’aquests equips extres per centre; aquesta possibilitat es notificarà via e-mail als centres i s’obrirà un segon termini d’inscripció.

Per qualsevol dubte organitzatiu cal adreçar un e-mail a la mateixa adreça d’inscripció. Els alumnes inscrits queden ja convocats per les proves sense necessitat de comunicació posterior.

PRIMERA FASE

Tipologia de la prova
La competició es divideix en dues parts, una d’individual i una de grup:

Prova individual: Es farà una prova tipus test per resoldre problemes teòric-pràctics de resposta única (exemple de preguntes proves anteriors). Les preguntes inclouran en proporcions aproximadament iguals les matèries que es relacionen a continuació:

1. Geodinàmica interna
2. Mineralogia: minerals i la seva identificació
3. Petrologia: el cicle de les roques, tipus de roques i el seu ambient de formació
4. Estratigrafia: el temps en geologia, superposició d’estrats, discordances
5. Paleontologia: el registre fòssil i l’evolució de la vida
6. Geodinàmica Externa i Geomorfologia: processos externs, estructures geomorfològiques observables al nostre paisatge
7. Riscos geològics
8. Mapes i talls geològics

Prova de grup: en grups de 4 persones es faran un o dos exercicis de resposta oberta que poden incloure reconeixement de minerals, roques i fòssils, anàlisi de mapes geològics i talls i problemes senzills derivats de la interpretació dels mapes geològics.

Només es permetrà la utilització d’estris de dibuix i escriptura. En particular no es permet l’ús de calculadores, llibres, taules o altres documents diferents que els que proporcioni el tribunal.

Data i hora de la prova
Divendres 23 de febrer a les 10 matí

Lloc

Participants província de Lleida
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA)
Universitat de Lleida
Av. de l'Alcalde Rovira Roure 191, 25198 Lleida
25003 Lleida

Participants província Girona*
Facultat de Ciències
Universitat de Girona.
Campus de Montilivi
17071 Girona

Participants província de Tarragona
Facultat d’Educació i Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
Campus Sescelades
Carretera de Valls, s/n
43007 Tarragona

Participants província de Barcelona
Barcelona 1
Facultat de Ciències de la Terra
Universitat de Barcelona
Martí i Franquès s/n
Campus Diagonal Pedralbes
08028 Barcelona
Barcelona 2
Facultat de Ciències
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici C, Campus de la UAB
08193 Bellaterra
Barcelona 3
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
Universitat Politècnica de Catalunya
Av. Bases de Manresa, 61-73
08242 Manresa

Premis de la Primera Fase
El primer classificat de cada província, així com a un professor acompanyant, se’ls cobriran les despeses del viatge a Segovia, l’allotjament i la manutenció. Els tres guanyadors de cada seu rebran un Diploma acreditatiu i una subscripció anual a l’AEPECT la qual cosa dóna dret, entre altres beneficis, a rebre la revista “Enseñanza de las Ciencias de la Tierra” durant un any.

El segon i tercer classificat de Tarragona, Lleida i Girona optaran a poder acompanyar el guanyador a Segovia. Aquesta opció serà efectiva en funció de la participació a aquesta seu (tant en nombre total de representants com en quantitat de centres). Concretament, en aquelles províncies on la inscripció superi el 50 alumnes procedents d’un mínim de 5 centres diferents, el segon classificat també anirà a Segovia a representar la província amb totes les despeses pagades. Aquelles províncies on es superin els 100 inscrits procedents de com a mínim 8 centres diferents, el tercer classificat també representarà la província anant a la final estatal de Segovia amb totes les despeses pagades.

En el cas de Barcelona si es superen com en els anys anteriors la xifra de 100 inscrits de més de 8 centres diferents hi haurà tres alumnes que aniran a la final. S’estableix que, aquests tres seran un de cada una de les seus organitzadores (UAB, UB i UPC Manresa). En cas d’haver-hi més de 150 inscrits a Barcelona hi haurà un quart alumne a la final de Segovia. En aquest cas serà el millor classificat en puntuació de la demarcació de Barcelona, sigui quina sigui la seu en la que han participat. En cas de el nombre d’inscrits sigui molt alt i l’organització estatal consideri que pot anar-hi algun alumne més els que hi optarien serien els següents millor classificats en el global.
Si en una de les seus no hi ha inscrits un nombre mínim de 20 concursants (5 equips) els alumnes inscrits es rediccionaran per a participar en la demarcació més propera.

Nota: Les despeses de participació a les proves territorials (desplaçament i dietes) corren a càrrec dels participants o dels seus centres educatius.


SEGONA FASE. Segovia del 17 de març de 2018
La Segona Fase, o Fase Nacional de les VI Olimpíades Espanyoles de Geologia, tindran lloc a Segovia dia 17 de març de 2017. Allà tenen el compromís de participar, excepte per causa de força major, els guanyadors de la Primera Fase. L’allotjament i manutenciódels alumnes durant la seva estada a Segovia serà a càrrec dels organitzadors de la Segona Fase.

Tribunal de la Segona Fase
El contingut de la prova l’establirà una comissió nomenada a l’efecte pels coordinadors de les Olimpíades. Per a la qualificació dels exercicis es constituirà un Tribunal format pels professors representants de les Olimpíades Autonòmiques o dels Districtes Territorials i de la Comissió de les Olimpíades. Aquest tribunal qualificarà l’alumnat participant, d’acord amb els criteris de qualificació i desempat establerts pels coordinadors de les Olimpíades. La decisió del tribunal serà inapel•lable. Els guanyadors d’aquesta fase representaran Espanya a la competició internacional l’agost de 2018, sempre i quan no siguin majors de 18 anys al juliol de 2018.

Llistes de premiats

La relació de participants que hagin obtingut el premi es farà pública en la plana web de les Olimpíades (http://www.aepect.org/olimpiadasgeologia/index.htm). La participació en l’Olimpíada implica l’acceptació per part dels participants de la publicació d’aquestes llistes.

 

 

 

XV Simposio