Inscripció

La inscripció és en grups de 4 alumnes i un professor, però està permès inscriure’s de forma individual, sempre que hi consti un professor tutor. En aquest cas, l’organització agruparà els participants que s’hagin inscrit sense grup. El grup en el que participaran se’ls comunicarà el mateix dia de la prova.

Enviar abans del 31 de gener de 2012a:
(descarrega full inscripció)

Barcelona:
geolimpiadesbarcelona@aepect.org

Girona:
geolimpiadesgirona@aepect.org

Lleida:

geolimpiadeslleida@aepect.org

Tarragona:

geolimpiadestarragona@aepect.org

Objectius
Tot i que vivim sobre la Terra, aquesta segueix sent una gran desconeguda per a la majoria de la humanitat. La Geologia és la ciència que ens ajuda a conèixer el nostre planeta i com millor l’entenguem, millor el podrem preservar. Amb l’Olimpíada de Geologia pretenem estimular i implicar els estudiants de batxillerat en el coneixement d’aquesta ciència, tot remarcant la seva importància en el món actual, i promocionant el seu progrés i desenvolupament.

Participants
Les Olimpíades estan obertes als estudiants que hagin cursat assignatures en les quals la Geologia té un protagonisme especial: Ciències Naturals, Ciències de la Terra i del Mediambient, Geologia, Ciències del Món Contemporani,etc. Podran participar-hi alumnes de batxillerat* matriculats durant el curs 2009/10 a qualsevol Centre de Catalunya.

* Amb caràcter excepcional –si són autoritzats per la direcció del seu Centre- podran participar-hi alumnes de 2on cicle d’ESO.

Tipologia de la prova
La competició es divideix en dues parts, una d’individual i una de grup:
Prova individual: Es farà una prova tipus test per resoldre problemes teòric-pràctics de resposta única (exemple de preguntes prova 2011). Les preguntes inclouran en proporcions aproximadament iguals les matèries que es relacionen a continuació:

1. Geodinàmica interna
2. Mineralogia: minerals i la seva identificació
3. Petrologia: el cicle de les roques, tipus de roques i el seu ambient de formació
4. Estratigrafia: el temps en geologia, superposició d’estrats, discordances
5. Paleontologia: el registre fòssil i l’evolució de la vida
6. Geodinàmica Externa i Geomorfologia: processos externs, estructures geomorfològiques observables al nostre paisatge
7. Riscos geològics
8. Mapes i talls geològics

Prova de grup: en grups de 4 persones es farà un o dos exercicis de resposta oberta que poden incloure reconeixement de minerals, roques i fòssils, anàlisis de mapes geològics i talls i problemes senzills derivats dels mapes.
Els alumnes inscrits queden ja convocats per les proves sense necessitat de comunicació posterior.
Només es permetrà la utilització d’estris de dibuix i escriptura. En particular no es permet l’ús de calculadores, llibres, taules o altres documents diferents que els que doni el tribunal.

Data i hora de la prova
Divendres 2 de març a les 10 matí

Lloc

Participants província de Lleida
Universitat de Lleida.
Campus ETSEA
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
Edifici 3 pis, 1er pis, aula 08
25198 Lleida

Participants província Girona
Facultat de Ciències de la UdG.
Campus de Montilivi.
17071 Girona.

Participants província de Tarragona
Campus Sescelades
Carretera de Valls, s/nº
43007 Tarragona

Participants província de Barcelona
Barcelona 1*
Facultat de Geologia
Universitat de Barcelona
Martí i Franquès s/n
Campus Diagonal Pedralbes
08028 Barcelona
Barcelona 2*
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici C,
Campus de la UAB, 08193 Bellaterra

*La realització de les proves en una o dues seus dependrà del nombre de inscrits.

Premis de la Primera Fase
Als quatre guanyadors de cada província, així com a un professor acompanyant se’ls cobrirà les despeses del viatge a Santander mentre que l’Organització de la Fase Nacional de l’Olimpíada de Geologia abonarà l’estada i dietes de la seva participació en la fase nacional.
Si en una de les seus no hi ha inscrits un nombre mínim de 24 concursants (6 equips) els alumnes inscrits en aquesta participaran en la demarcació més propera. Reservant-se l’organització la possibilitat de premiar els 4 alumnes millors classificats en les altres seus per tal de presentar un quart equip a la fase final de Santander
Els alumnes guanyadors rebran un Diploma acreditatiu i una quota anual de l’AEPECT la qual cosa dóna dret, entre altres beneficis, a rebre la revista “La enseñanza de las ciencias de la Tierra” de l’Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT) durant un any

NOTA: Les despeses de participació a les proves territorials (desplaçament i dietes) corren a càrrec dels participants o dels seus centres educatius.

SEGONA FASE.
Santander, 24 de març de 2012
La Segona Fase, o Fase Nacional de les II Olimpíades Espanyoles de Geologia tindran lloc a Santander el dia 24 de març de 2012. Allà tenen el compromís de participar, excepte per causa de força major, els guanyadors de la Primera Fase. L’allotjament i dietes dels alumnes, durant la seva estada a Madrid serà a càrrec dels organitzadors de la Segona Fase.

Tribunal de la Segona Fase
La prova es farà per una comissió nomenada a l’efecte pels coordinadors de les Olimpíades. Per a la qualificació dels exercicis es constituirà un Tribunal format per professors representants de les Olimpíades Autonòmiques o dels Districtes Territorials i de la Comissió de les Olimpíades. Aquest tribunal farà una classificació dels alumnes participants, d’acord amb els criteris de qualificació i desempat establerts pels coordinadors de les Olimpíades. La decisió del tribunal serà inapel•lable. Els guanyadors d’aquesta fase representaran Espanya a la competició internacional a Argentina l’octubre de 2012, sempre i quan no siguin majors de 18 anys al setembre de 2012.

Llistes de premiats

La relació de participants que hagin obtingut el premi es farà pública en la plana web de les Olimpíades. (http://www.aepect.org/olimpiadasgeologia/index.htm) La participació en l’Olimpíada implica l’acceptació de la publicació d’aquestes llistes per part de tots els participants.


Resultats Olípiades 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
XV Simposio