Inscripció

La inscripció és en grups de 4 alumnes i un professor però està permès inscriure’s de forma individual sempre que hi consti un professor tutor. En aquest cas, l’organització agruparà els participants que s’hagin inscrit sense grup. El grup en el que participaran se’ls comunicarà el mateix dia de la prova.

Enviar abans del 28 de gener de 2011a:
(descarrega full inscripció)

Barcelona:
geolimpiadesbarcelona@aepect.org

Girona:
geolimpiadesgirona@aepect.org

Lleida:

geolimpiadeslleida@aepect.org

Tarragona:

geolimpiadestarragona@aepect.org

Objectius
Tot i que vivim sobre la Terra, aquesta segueix sent una gran desconeguda per a la majoria de la humanitat. La Geologia és la ciència que ens ajuda a conèixer el nostre planeta i com millor l’entenguem, millor el podrem preservar. Amb l’Olimpíada de Geologia pretenem estimular i implicar els estudiants de batxillerat en el coneixement d’aquesta ciència, tot remarcant la seva importància en el món actual, i promocionant el seu progrés i desenvolupament.

Participants
Les Olimpíades estan obertes als estudiants que hagin cursat assignatures en les quals la Geologia té un protagonisme especial: Ciències Naturals, Ciències de la Terra i del Mediambient, Geologia, Ciències del Món Contemporani,etc. Podran participar-hi alumnes de batxillerat* matriculats durant el curs 2010/11 a qualsevol Centre de Catalunya.

* Amb caràcter excepcional –si són autoritzats per la direcció del seu Centre- podran participar-hi alumnes de 2on cicle d’ESO.

Tipologia de la prova
La competició es divideix en dues parts, una d’individual i una de grup:
Prova individual: Es farà una prova tipus test per resoldre problemes teòric-pràctics de resposta única (exemple de preguntes prova 2010). Les preguntes inclouran en proporcions aproximadament iguals les matèries que es relacionen a continuació:

1. Geodinàmica interna
2. Mineralogia:
3. Petrologia: el cicle de les roques, tipus de roques i el seu ambient de formació
4. Estratigrafia: el temps en geologia, superposició d’estrats, discordances
5. Paleontologia: el registre fòssil i l’evolució de la vida
6. Geodinàmica Externa i Geomorfologia: processos externs, estructures geomorfològiques observables al nostre paisatge
7. Riscos geològics
8. Mapes i talls geològics

Prova de grup: En grups de 4 persones es farà un o dos exercicis de resposta oberta que poden incloure reconeixement de minerals, roques i fòssils, anàlisis de mapes geològics i talls i problemes senzills derivats dels mapes

Els alumnes inscrits queden ja convocats per les proves sense necessitat de comunicació posterior.

Només es permetrà la utilització d’estris de dibuix i escriptura. En particular no es permet l’ús de calculadores, llibres, taules o altres documents diferents que els que doni el tribunal.

Data i hora de la prova
11 de febrer a les 10 matí. Hora prevista d'acabament a les 13:00

Lloc

Participants província de Lleida
INS Marius Torres
c. Narcís Monturiol, 2
25002 Lleida
Tel.: 973260900

Participants província Girona
Facultat de Ciències de la UdG.
Campus de Montilivi.
17071 Girona.

Participants província de Tarragona
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
Universitat Rovira i Virgili

Participants província de Barcelona
Departament de Geologia
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici C, Campus de la UAB, Bellaterra

Premis de la Primera Fase
Als quatre guanyadors de cada província, així com a un professor acompanyant se’ls cobrirà les despeses del viatge a Madrid mentre que l’Organització de la Fase Nacional de l’olimpíada de Geologia abonarà l’estada i dietes de la seva participació en la fase nacional.
Els alumnes guanyadors rebran un Diploma acreditatiu i una quota anual de l’AEPECT la qual cosa dóna dret, entre altres beneficis, a rebre la revista “La enseñanza de las ciencias de la Tierra” de l’Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT) durant un any

NOTA: Les despeses de participació a les proves territorials (desplaçament i dietes) corren a càrrec dels participants o dels seus centres educatius

SEGONA FASE.
Madrid, 26 de març de 2011
La Segona Fase, o Fase Nacional de les II Olimpiades Espanyoles de Geologia tindran lloc a Madrid el dia 26 de març de 2011. Allà tenen el compromís de participar, excepte per causa de força major, els guanyadors de la Primera Fase. L’allotjament i dietes dels alumnes, durant la seva estada a Madrid serà a càrrec dels organitzadors de la Segona Fase.


Tribunal de la Segona Fase
La prova es farà per una comisió nomenada a l’efecte pels coordinadors de les Olimpíades. Per a la qualificació dels exercicis es constituirà un Tribunal format per Professors representants de les Olimpíades Autonòmiques o dels Districtes Territorials i de la Comissió de les Olimpíades. Aquest tribunal farà una classificació dels alumnes participants, d’acord amb els criteris de qualificació i desempat establerts pels coordinadors de les Olimpíades. La decisió del tribunal serà inapel·lable.


Premis de la Segona Fase

Els premis que es donaran seran els següents:

PRIMER PREMI: Diploma acreditatiu, càmera digital i brúixola Tamaya. A més el guanyador assistirà a l’Olimpíada internacional amb totes les despeses pagades
SEGON PREMI. Grup de classificats entre el segon i quart lloc. Diploma acreditatiu, càmera digital i brúixola Tamaya. Aquest tres premiats acompanyaran al guanyador a les Olimpíades Internacionals
TERCER PREMI. Grup dels 15 classificats següents. Diploma acreditatiu, motxilla i brúixola amb lupa.
QUART PREMI. Diploma acreditatiu i brúixola per tots els altres participants

Es podran concedir premis i Diplomes especials a alumnes que hagin destacat per la solució original i complerta d’algun problema.

Llistes de premiats
La relació de participants que hagin obtingut el premi es farà pública en la plana web de les Olimpíades.

La participació en ella implica l’acceptació de la publicació d’aquestes llistes per part de tots els participants.

 


Alumnes guanyadors 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
XV Simposio